محصولات

کیفیت عمومی محصولات چادرملو

ProductsFeFeOSiO2Al2O3PSMgOCaO
Pellet Feed (Concentrate)67.5172.50.40.06≤0.030.350.45
Lump Ore62183 - 40.30.35≤0.120.71.2
Sinter Feed (Fine Ore)60194 - 50.60.45≤0.120.91.8
تاریخ بروزرسانی:1396/12/09

مشخصات فیزیکی محصولات

ProductsPhysical Properties  
Pellet Feed (Concentrate)Grain Size80%Less Than 45 Micron
Blain Value1600 - 1700Cm2/gr
Moisture9.50%.Max
Bulk Density2.5Ton/m3
F~ 2.1% 
Bulk Density~1.5%Ton/m3

ProductsPhysical Properties  
Lump OreSize Structure6.3 - 31.5 mm90% by weight
Size Structure< 6.3 mmMax 5% by weight
Size Structure> 31.5 mmMax 5% by weight
Size Structure> 50 mm0% by weight

ProductsPhysical Properties  
Sinter Feed (Fine Ore)Size Structure< 6.3 mm92% by weight
Size Structure> 6.3 mm8% by weight
Moisture3 - 4 % 

ProductsPhysical Properties  
ApatiteP2O5~ 33%Less than 45 micron
MgO0.90% 
Fe2.5% 
Moisture10%Max
تاریخ بروزرسانی:1396/12/09

مشخصات تولیدات

1- کنسانتره سنگ آهن با عیار حداقل 67.5 درصد
         ظرفیت اسمی  : با سنگ آهن  60 درصد                                           8.5 میلیون تن
         ظرفیت اسمی  : با سنگ آهن Fe=55.3%           (سنگ آهن موجود معدن) 7.5 میلیون تن
تولید عملی بالاتر از ظرفیت اسمی 10.5 میلیون تن

2- سنگ آهن دانه بندی ( محصول جانبی )        ظرفیت اسمی تولید    1.5  - 1.2   میلیون تن    تولید درحد ظرفیت اسمی

3- کنسانتره فسفری     ( محصول فرعی )        ظرفیت اسمی تولید    140            هزار تن                  تولید درحد ظرفیت اسمی

4- گندله                                                       ظرفیت اسمی تولید    3.4            میلیون تن                تولیددرحد ظرفیت اسمی

مشخصات معدن

1- ذخیره زمین شناسی                     400 میلیون تن
2- ذخیره اقتصادی ( قابل استخراج)  320 میلیون تن
3- متوسط عیار آهن                           55/3   درصد
4 ظرفیت سالانه استخراج                  16 میلیون تن سنگ آهن