صاحب امتیاز: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
سردبیر و مدیر اجرایی: لطفعلی علیدادی
شورای دبیران: آقایان مهندس محمود نوریان ، مهندس سید کامل تقوی نژاد ، مهندس محمود مصری نژاد ، مهندس سید محمد ابریشمی و مهندس سید نصراله اقتصادی
دبیر بخش فن آوری، ارتباطات و توسعه: مهندس سعید ذاکرزاده