تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون به شرح زیر می باشد: (ارقام سرمایه به میلیون ریال)

تغییرات سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تاریخ مجمع عمومیتاریخ ثبتمبلغ افزایش سرمایهمنبع سرمایه پس از افزایشارزش هر سهم (ریال)محل تامین
1393/07/201393/12/135,100,00017,100,0001,000مطالبات و آورده نقدی
1392/04/261392/09/166,000,00012,000,0001,000مطالبات و آورده نقدي
1389/03/101389/08/294,000,0006,000,0001,000مطالبات و آورده نقدي سهم جايزه
1385/11/011386/02/171,000,0002,000,0001,000مطالبات و آورده
1383/10/021384/10/07250,0001,000,0001,000مطالبات و آورده
1383/10/021384/03/22250,000750,0001,000مطالبات و آورده
1377/09/111377/11/0140,000500,00010,000مطالبات حال شده
1377/04/101377/08/05120,000460,00010,000آورده نقدی
1376/05/131376/08/03260,000340,00010,000مطالبات حال شده
1373/05/111373/07/0479,99080,00010,000مطالبات حال شده
1371/03/181371/03/18 1010,000آورده نقدی
تاریخ بروزرسانی:1396/12/09