نمودار تولید - تفکیک شده (بر حسب ماه و محصول)

ابتدا سال و ماه مورد نظر برای مشاهده نمودار را انتخاب نمایید:
سال
ماه
سپس نمودار مورد نظر را از بین محصولات زیر انتخاب نمایید:

آمار تولید کنسانتره آهن

آمار تولید درشت دانه (Lump)

آمار تولید ریز دانه (FC)

آمار تولید ریز دانه (FN)

آمار تولید کنسانتره آپاتیت

آمار تولید گندله