اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
امیر علی طاهرزادهمدیر عامل و عضو هیات مدیره فوق الیسانسشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات
محمود صلاحیرئیس هیات مدیره دکتریمدیریت سرمایه گذاری امید
محمدرضا بابائي دره نایب رئیس هیئت مدیره دکتریسرمايه گذاري استان خوزستان
رضا حیدریعضو هیات مدیرهدکتریفولاد مبارکه اصفهان
سعید مستشارعضو هیات مدیرهدکتریسرمايه گذاري سپه
تاریخ بروزرسانی:1402/03/23