Skip Navigation Linksصفحه نخست > امور مالی و سهام


اخبار شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

را تنها از سايت چادرملو و سامانه كدال دنبال فرمايید.


 بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم ، که در تاریخ برگزاري مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/07سهامدار این شرکت بوده اند می رساند تقسیم سود 650 ریال به ازای هر سهم از تاریخ 21/06/1394 براي سهامداران حقيقي و از تاريخ 01/11/1394  براي سهامداران حقوقي ،  به صورت زیر قابل پرداخت می باشد.
الف : سود سهامداران حقيقي
1- از سهامداران حقيقي دعوت مي گردد از روز شنبه 1394/06/21 لغايت 1394/10/01، در ساعات اداري به يكي از شعب بانك سپه مجهز به سيستم آن لاين مراجعه و صرفاً با ارائه  اصل وتصوير كارت ملي عكسدار ، نسبت به دريافت سود سهام خود اقدام نمايند.
2- اشخاصي كه به وكالت از سهامدار قصد دريافت سود ســــهام موكل خود را دارند مي توانند با اصل و تصوير  وكالتنامه همراه با  اصل وتصوير كارت ملي عكسدار در كليه شعب بانك سپه سود سهام موكل خود را وصول نمايند.
توجه :لازم به ذكر است آن دسته از سهامداراني كه پس از مراجعه به بانك به هر دليلي موفق به دريافت سود خود نشوند  ، با دفتر امورسهام شركت به شـــــــــماره تلفنهاي  42604102-42604106-42604101 (نمابر 88650299) تماس گرفته تا سريعا مشكل آنان بر طرف گردد.
ب : سود سهامداران حقوقي
سود سهامداران حقوقي شركت ، از تاريخ 01/11/1394 و براساس برنامه زمانبندي اعلامي  با هماهنگي از طريق امور سهام شركت ، طي مدت قانوني در وجه حساب هاي اعلام شده پرداخت مي گردد اشخاص حقوقي مي بايست شماره حساب بانكي خود را (ترجيحا بانك سپه ) همراه با آخرين آگهي تغييرات و روزنامه رسمي به دفتر امور سهام شركت ارسال نمايند.
1 ـ گزارش هيأت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملكرد هيأت  مديره، صورتهاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی، مشتمل بر ترازنامه، سود و زيان ، سود و زيان انباشته، گردش وجوه نقد و ياد داشتهاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به 29/12/1393 قرائت و مجمع پس از استماع توضيحات هيأت مديره و بازرس قانوني، به اتفاق آراء ضمن تائيد عملكرد هيأت مديره، صورتهاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی به همراه يادداشتهاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به  29/12/1393 تصويب نمود.

2 ـ معاملات مشمول مادۀ «129» لايحۀ  اصلاحي قانون تجارت مورد تائيد و تنفيذ قرار گرفت.

3 ـ در ارتبـاط با تقسيم سود سال مالي منتهي بـه 29  اسفند مـاه 1393 مقرر گرديـد مبلـغ 11,115,000 ميليون ريـال ( به ازاي هـر سهم 650 ريال ) بين سهامداران محترم  توزيع گردد.

4 ـ حق حضور و پاداش هيأت مديره تعيين شد.

5- برای انتخاب اعضاء هیأت مدیره، رأی گیری به عمل آمده و در نتیجه اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر و برای مدّت دو سال انتخاب شدند :

 

1-5- شرکت سرمایه گذاری سپه

2-5- شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

3-5- شرکت مدیریت توسعه گوهران امید

4-5- شرکت توسعه صنایع معدنی امید

5-5- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 

اعضاء هیأت مدیره انتخاب شده، قبولی سمت خود را در ذیل این صورتجلسه اعلام نمودند.

6 - مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسـابرس و بازرس اصلي و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علي‌البدل براي سال مالي 1394 انتخاب و قبـولی سمت خـود را در ذیـل ایـن صـورتجلسه اعـلام نمودند. تعيين حق‌الزحمه بازرسان به هيأت مديره تفويض گرديد.


 

7 ـ  روزنامه های كثير‌الانتشار دنیای اقتصاد  و اطلاعات جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين گرديد.

8 - مجمع مراتب تقدير خود را  از  زحمات هيأت مديره و كليۀ كاركنان شركت اعلام مي‌دارد.


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام معدني و صنعتي چادرملو

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) "شرکت اصلي" شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1393 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت اصلي است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني شرکت اصلي مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-14 صورتهاي مالي ذکر گرديده، مديريت شرکت اصلي با استناد به مفاد بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف مدت بيست سال، شرکت را مشمول ماليات بر درآمد ندانسته و از اينرو بابت ماليات عملکرد سال 1393 هيچگونه ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. با توجه به رويه مورد عمل مقامات مالياتي طي سالهاي اخير در تشخيص درآمد مشمول ماليات، تعيين ميزان بدهي شرکت از بابت ماليات بر درآمد سال مالي جاري منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ ‌تشخيص مربوطه است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين موسسه، به اطلاع مي‌رسد: 6-1.همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي به تفصيل تشريح شده، هزينه حق انتفاع از پروانه بهره‌برداري معدن ("حق انتفاع") جهت سال‌هاي 1392 و 1393، براساس مفاد قوانين بودجه سالهاي مزبور جمعا به مبلغ 15,091 ميليارد ريال، محاسبه و در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته منظور شده است. افزون‌ بر اين، طي سال مالي مورد گزارش، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") به استناد مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران، جمعا مبلغ 2,925 ميليارد ريال به عنوان حقوق دولتي سال 1392 و شش ماهه اول سال 1393 از شرکت اصلي مطالبه نموده است. شرکت اصلي با استناد به مفاد ماده 14 قانون معادن که مقرر مي‌دارد پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري نيز از سال 1385 به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مي‌باشد، ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. به دليل اختلاف نظر شرکت اصلي با ايميدرو در خصوص مباني محاسبه حق انتفاع سال 1392 براساس مفاد قانون بودجه سال مزبور و همچنين اختلافات موجود با سازمان مبني‌ بر عدم تعلق حقوق دولتي مطالبه شده به شرکت اصلي، کفايت هزينه‌هاي منظور شده و نبود هرگونه مغايرت در اين رابطه، منوط به حل و فصل نهايي موارد مزبور با ايميدرو و سازمان خواهد بود. 6-2.همانگونه که در يادداشت توضيحي 16-11 صورتهاي مالي به تفصيل ذکر شده، با توجه به ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه در دست تکميل احيا در شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري (شرکت فرعي) براساس برنامه‌زمان بندي، تکميل پروژه مزبور و دستيابي به سود آوري مناسب، منوط به اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت تامين منابع مالي لازم براي تکميل و راه اندازي آن مطابق با برنامه‌هاي زمان‌بندي پيش‌بيني شده، است.

7. صورتهاي مالي شرکت اصلي براي سال مالي قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 1 خرداد 1393 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط ارايه شده است.

8. الزامات مقرر در مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب حداکثر طي مدت 8 ماه پس از تصويب آن در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام،‌ در خصوص برخي از سهامداران رعايت نشده است. همچنين، با توجه به قسمت اخير مفاد ماده مزبور، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را در تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي موارد مندرج در اين گزارش جلب مي‌نمايد.
9. عليرغم اقدامات و پيگيري‌هاي هيأت‌مديره در خصوص تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 19 خرداد 1393، وضعيت معافيت ماليات بر درآمد شرکت تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت 35 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت شرکت اصلي که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيأت‌مديره شرکت رعايت شده است. به نظر اين موسسه،‌ معاملات ياد‌ شده بر اساس روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته و تأييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.
11. گزارش هيأت‌‌مديره در خصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت اصلي، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 12-1.ارايه پيش‌بيني عملکرد تلفيقي گروه براي سال 1394، ارايه صورتهاي مالي سالانه و مياندوره‌اي شرکت خدمات مهندسي و بازرگاني سي‌پي‌جي (با مسئوليت محدود) و همچنين صورتهاي مالي مياندوره‌اي شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري و شرکت بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس (سهامي خاص) ـ (شرکت‌هاي فرعي) و افشاي فوري تعديلات سنواتي به آن سازمان. 12-2.الزامات مفاد بند 3 ماده 5 و همچنين ماده 19دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نحوه پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي به سهامداران شرکت و عدم تصويب مجمع عمومي عادي بابت کمک‌هاي بلاعوض شرکت براي مخارج تامين آب مورد نياز و همچنين به ساير اشخاص ثالث جمعا به مبلغ 60،304 ميليون ريال.
13. در اجراي ابلاغيه چک ‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌‌ ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل قانون اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.

اطلاعيه توزيع گواهينامه هاي نقل وانتقال و سپرده سهام

و وجوه حاصل از فروش حق تقدمهای استفاده نشده

شركت معدني وصنعتي چادرملو(سهامي عام)

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران گرامی شركت معدني وصنعتي چادرملو (سهامي عام) مي رساند گواهينامه نقل وانتقال وسپرده سهام با سرمايه 17.100 ميليارد ريال آماده توزيع مي باشد .ضمن اعلام ابطال گواهينامه نقل وانتقال و سپرده سهام قبلي ، ازكليه سهامداران محترم و نمايندگان قانوني آنها دعوت مي گردد جهت دريافت گواهينامه هاي منتشره در روزهای کاری(به جزء روزهای تعطیل)  از ساعت 8 صبح الي 16  با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و يا اصل وكالتنامه رسمي به امور سهام و مجامع شركت واقع درتهران-خ ولي عصر-بالاتراز خيابان ظفر-بلوار اسفنديار-شماره56-طبقه اول مراجعه نمایند و در صورتی که تمایل داشته باشند ميتوانند فرم درخواست ذيل را به دقت و خوانا تكميل نموده و همراه يك نسخه فتوكپي شناسنامه و كارت ملي به واحد سهام و امور مجامع شركت به آدرس خ ولي عصر-بالاترازظفر-بلواراسفنديار-شماره56-طبقه اول امور سهام و مجامع-كدپستي1968653647 ارسال و يا به شماره 88650299  فاكس نمايند تا نسبت به تحويل از طريق پست سفارشي  اقدام گردد.

ضمناً  آن دسته از سهامدارانی که از حق تقدمهای خود استفاده نکرده و تاکنون وجوه حاصل از فروش حق تقدمهای خود را دریافت ننموده اند ميتوانند فرم درخواست ذيل را به دقت و خوانا تكميل نموده و همراه يك نسخه فتوكپي شناسنامه و كارت ملي به آدرس  واحد سهام و امور مجامع شركت 8653647 ارسال و يا به شماره 88650299  فاكس نمايند.

 نام :

نام خانوادگی :

نام پدر:

شماره شناسنامه :

تاریخ تولد :

محل تولد :

کد ملی :

کد سهامداری:

آدرس پستي :

نام بانک:

شماره حساب:

شماره شبا :ir                                                                         

تلفن ثابت

تلفن همراه:

کدپستی ده رقمی :

ايميل :

تاريخ تنظيم :

نام و امضاء :


وضعیت نماد
 • قیمت آخرین معامله:
 • 2,750
 • قیمت پایانی:
 • 2,748
 • تاریخ آخرین معامله:
 • 12:30:21 - 1394/11/19
 • قیمت دیروز:
 • 2,805
 • بیشترین قیمت:
 • 2,810
 • کمترین قیمت:
 • 2,700
 • تعداد:
 • 492
 • حجم:
 • 3,548,552
 • ارزش معاملات:
 • 9,752,522,304
شرکت‌های هم‌گروه
عنوان
قیمت آخرین معامله
تعداد معاملات
حجم
ارزش
معدني‌ دماوند(كدما)
8,018
5
560
4,490,080
باما(كاما)
2,824
72
714,538
2,009,515,447
معدني‌وصنعتي‌چادرملو(كچاد)
2,820
518
6,465,800
18,614,117,008
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌(كروي)
1,480
207
4,340,646
6,769,610,588
معدني و صنعتي گل گهر(كگل)
2,001
383
3,886,093
7,914,997,616
معادن‌ بافق‌(كبافق)
3,064
20
175,123
536,576,872
معادن‌منگنزايران‌(كمنگنز)
2,009
153
928,641
1,862,344,292
توسعه‌معادن‌وفلزات‌(ومعادن)
1,335
1,806
47,283,219
64,598,942,817
فروش
تعداد
حجم
قیمت
3
48,489
2,750
1
7,314
2,800
1
10,000
2,810
خرید
تعداد
حجم
قیمت
1
1,500
2,732
1
13,100
2,731
3
109,570
2,730
نمودار قیمت سهام چادرملو در 30 روز معاملاتی
سابقه معاملات
تاریخ
قیمت پایانی
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
تعداد معاملات
حجم
ارزش
1394/11/19
2,748
2,700
2,810
492
3,548,552
9,752,522,304
1394/11/18
2,805
2,733
2,889
714
8,888,398
24,929,648,593
1394/11/17
2,772
2,726
2,939
803
9,429,508
26,140,774,670
1394/11/14
2,869
2,760
3,001
710
6,948,492
19,938,675,203
1394/11/13
2,886
2,822
2,889
549
6,187,718
17,855,342,487
1394/11/12
2,752
2,628
2,756
368
6,026,881
16,588,053,435
1394/11/11
2,625
2,456
2,662
848
14,190,187
37,248,302,291
1394/11/10
2,536
2,485
2,583
851
12,893,956
32,694,067,430
1394/11/07
2,460
2,350
2,464
1,274
31,547,611
77,621,963,876
1394/11/06
2,347
2,330
2,347
1,068
42,388,453
99,484,401,241
آخرین اخبار سهام چادرملو
تاریخچه افزایش سرمایه (ارقام:میلیون ریال)
آخرین ترکیب اعضای هیات مدیره