تجهیزات بومی سازی شده

نام تجهیز مادر: Manual Pinch Valve 6"
نام فارسی قطعه: شیر6 اینچ
نام لاتین قطعه: Pinch Valve Assembly (6")
شماره فنی: 88103260000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050007587
کشور سازنده اصلی: England
شرکت سازنده اصلی: Warren Morrison
نام تجهیز مادر: Tanks (Agitator System)
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Sleeve Coupling
شماره فنی: 89152008127
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050007609
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump Nash 904
نام فارسی قطعه: پولی 9 شیار پمپ خلا
نام لاتین قطعه: Pump Pulley (Spc-1600×9-8065)
شماره فنی: 89114010041
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 099003351
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump Nash 904
نام فارسی قطعه: پولی 9 شیار موتور پمپ خلا
نام لاتین قطعه: Motor Pulley(Spc-480×9-5050)
شماره فنی: 89114010051
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 099003352
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Dust Collar (Upper)
شماره فنی: 87121014000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002163
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: محور اصلی سنگ شکن
نام لاتین قطعه: Main Shaft For Crusher
شماره فنی: 86121040050
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050004898
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Main Shaft Sleeve
شماره فنی: 87121040250
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002149
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: زره شفت اصلی سنگ شکن
نام لاتین قطعه: Mantle
شماره فنی: 86121041750
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050006306
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: مهره شفت اصلی سنگ شکن
نام لاتین قطعه: Head Nut
شماره فنی: 86121042050
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002147
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: مادگی کوپلینگ شفت معلق کراشر
نام لاتین قطعه: Female Part
شماره فنی: 89121088712
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050007851
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: نری کوپلینگ شفت معلق کراشر
نام لاتین قطعه: Male Part
شماره فنی: 89121088711
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050007851
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: درپوش اسپایدر
نام لاتین قطعه: Spider Cap
شماره فنی: 86121056500
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002168
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: بوش جهت اسپایدر
نام لاتین قطعه: Spider Bushing
شماره فنی: 89121056750
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002154
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: زره سنگ شکن ردیف پایین
نام لاتین قطعه: Bottom Tier Concave
شماره فنی: 87121063050
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002141
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: زره سنگ شکن ردیف دوم
نام لاتین قطعه: Second Tier Concave
شماره فنی: 87121063250
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005964
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: زره سنگ شکن ردیف سوم
نام لاتین قطعه: Third Tierconcave
شماره فنی: 87121063450
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050006040
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: 54-74 Superior Gyratory Crusher
نام فارسی قطعه: زره سنگ شکن ردیف بالا
نام لاتین قطعه: Top Tier Concave
شماره فنی: 87121063950
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050006041
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Allis Mineral System
نام تجهیز مادر: Pwh Stacker
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Pinion Shaft Assembly
شماره فنی: 89132110040
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009277
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Thyssen Krupp
نام تجهیز مادر: Pwh Reclaimer
نام فارسی قطعه: بیل ریکلایمر
نام لاتین قطعه: Bucket
شماره فنی: 87133110200
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050004271
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Thyssen Krupp
نام تجهیز مادر: Pwh Reclaimer
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Bucket Wheel Body
شماره فنی: 88133115110
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050004273
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Thyssen Krupp
نام تجهیز مادر: Pwh Reclaimer
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Chute Wheel Assembly
شماره فنی: 86133120000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050004282
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Thyssen Krupp
نام تجهیز مادر: Techint Reclaimer
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Clips Assembly
شماره فنی: 87136210100
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008501
کشور سازنده اصلی: Italy
شرکت سازنده اصلی: Techint
نام تجهیز مادر: Techint Reclaimer
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Shaft&Hollow Shaft Ass.
شماره فنی: 88136300300
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050006734
کشور سازنده اصلی: Italy
شرکت سازنده اصلی: Techint
نام تجهیز مادر: Transfer Towers
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Assembly Shaft(Tower Gate)
شماره فنی: 89137010010
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009386
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 1)
نام لاتین قطعه: Inner Feed Head Liner
شماره فنی: 89143011201
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005401
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 2)
نام لاتین قطعه: Middle Head Liner (Item 2)
شماره فنی: 89143011202
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005402
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 3)
نام لاتین قطعه: Outer Feed Head Liner
شماره فنی: 89143011203
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005403
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 4)
نام لاتین قطعه: Filler Ring (Item 4)
شماره فنی: 89143011204
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005404
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 5)
نام لاتین قطعه: Shell Liner Feed End-High (Item 5)
شماره فنی: 89143011205
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005405
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 6)
نام لاتین قطعه: Shell Liner Discharge End-High (Item 6)
شماره فنی: 89143011206
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005406
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 7)
نام لاتین قطعه: Lisa Discharger (Item 7)
شماره فنی: 89143011207
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005407
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 8)
نام لاتین قطعه: Middle Discharger (Item 8)
شماره فنی: 89143011208
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005408
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 9)
نام لاتین قطعه: Outer Discharger (Item 9)
شماره فنی: 89143011209
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005409
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 10)
نام لاتین قطعه: Inner Discharger Head Liner (Item 10)
شماره فنی: 89143011210
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005410
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 11)
نام لاتین قطعه: Middle Grate (Item 11)
شماره فنی: 89143011211
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005411
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 12)
نام لاتین قطعه: Outer Grate (Item 12)
شماره فنی: 89143011212
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005412
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 13)
نام لاتین قطعه: Shell Liner Feed End-Low (Item 13)
شماره فنی: 89143011213
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005413
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 14)
نام لاتین قطعه: Shell Liner Discharge End-Low (Item 14)
شماره فنی: 89143011214
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005414
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 15)
نام لاتین قطعه: Throat Liner (Item 15)
شماره فنی: 89143011215
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005415
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه: زره آسیاب نیمه خود شکن (آیتم 16)
نام لاتین قطعه: Feed Chute Lip Liner
شماره فنی: 89143011216
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 020005416
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Semi Autogenous Mill
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Vibrating Damper
شماره فنی: 89143014291
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050011795
کشور سازنده اصلی: Switzerland
شرکت سازنده اصلی: Abb
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Magnetite Regrinding
نام فارسی قطعه: زره لاستیکی آسیاب گلوله ای
نام لاتین قطعه: Head Plate (L=900)
شماره فنی: 89143021304
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005921
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Hematite Regrinding
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Trunnion Liner
شماره فنی: 88143033111
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009040
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Magnetite Regrinding
نام فارسی قطعه: مخروطی ورودی آسیاب گلوله ای
نام لاتین قطعه: Welding Cone
شماره فنی: 87143022210
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050010389
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Magnetite Regrinding
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Outlet Frame For Trommel (Rubber Lined)
شماره فنی: 88143023210
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: NEW
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Polysius
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Magnetite Regrinding
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Trunnion Liner Arrangement
شماره فنی: 89143023120
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008315
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Hematite Regrinding
نام فارسی قطعه: چرخ دنده محرکه آساب گلوله ای
نام لاتین قطعه: Pinion Shaft For Sala
شماره فنی: 85143034101
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009042
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Hematite Regrinding
نام فارسی قطعه: دنده بدنه محرکه آسیاب گلوله ای
نام لاتین قطعه: Ring Gear D3000 For Sala Mill
شماره فنی: 88143034330
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 05009887
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Medium Intensity Magnetic Separator
نام فارسی قطعه: درام جهت جدا کننده مغناطیسی
نام لاتین قطعه:
شماره فنی: 88144010000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008970
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: High Gradient Magnetic Separator Hgms 350.05.05
نام فارسی قطعه: رینگ کاست جدا کننده
نام لاتین قطعه:
شماره فنی: 88145010020
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050011183
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: High Gradient Magnetic Separator Hgms 350.05.05
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Cassette
شماره فنی: 86145030010
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050001963
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: High Gradient Magnetic Separator Hgms 350.05.05
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Matrix Box Ass.Y
شماره فنی: 86145040100
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050000795
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: High Gradient Magnetic Separator Hgms 350.05.05
نام فارسی قطعه: پینیون سیستم محرکه کاروسل
نام لاتین قطعه:
شماره فنی: 89145060020
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050004676
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: High Gradient Magnetic Separator Hgms 350.05.05
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Water Box
شماره فنی: 88145073000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050010747
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250 & 7010-200
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Gland 5311-250 & 7010-200
شماره فنی: 87146020011
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002082
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250 & 7010-200
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Lantern Ring
شماره فنی: 87146020012
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002086
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Clamping Ring 5311-250
شماره فنی: 87146020013
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002081
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250 & 7010-200
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Slinger 5311-250 & 7010-200
شماره فنی: 87146020014
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002093
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250 & 7010-200
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Bearing Housing
شماره فنی: 87146020017
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008874
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250
نام فارسی قطعه: زره پوسته پمپ 5311
نام لاتین قطعه: Lining For Casing 5311-250
شماره فنی: 87146020032
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050003984
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250
نام فارسی قطعه: پوسته پمپ 5311
نام لاتین قطعه: Casing Assy 5311-250
شماره فنی: 87146020025
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009019
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250
نام فارسی قطعه: پروانه پمپ 5311
نام لاتین قطعه: Impeller
شماره فنی: 86146020040
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050001968
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Vasa Hd 5311-250
نام فارسی قطعه: فریم پمپ 5311
نام لاتین قطعه: Frame
شماره فنی: 87146020019
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050010928
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Peristaltic Pump Spx100
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Damper For Pump Spx 100
شماره فنی: 88146094130
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050003843
کشور سازنده اصلی: Netherlands
شرکت سازنده اصلی: Bredel Hose Pumps B.V
نام تجهیز مادر: Slurry Pump Hr-300(M)
نام فارسی قطعه: پوسته پمپ HR300
نام لاتین قطعه: Casing For Pump Hr-300(M)
شماره فنی: 86146200010
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005114
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Screw Classifier
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Lower Stub Shaft For Lower Shaft End
شماره فنی: 88147030150
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050010916
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Screw Classifier
نام فارسی قطعه: محور اصلی کلاسیفایر
نام لاتین قطعه: Main Shaft For Classifier
شماره فنی: 88147030210
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008869
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Heavy Duty Screen
نام فارسی قطعه: سرند ویبراتور
نام لاتین قطعه: H.D. Screen
شماره فنی: 89147300000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009609
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Flotation Cell As 11
نام فارسی قطعه: مخزن سلولهای فلوتاسیون
نام لاتین قطعه: Tank For As11-4 Flotation Machine
شماره فنی: 89148024200
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002537
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Flotation Cell As 11
نام فارسی قطعه: لوله هوا سلولهای فلوتاسیون
نام لاتین قطعه: Air Pipe
شماره فنی: 88148023010
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050011364
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Flotation Cell As 11
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Bearing Housing
شماره فنی: 88148022007
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050011419
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Flotation Cell As 11
نام فارسی قطعه: پروانه کف سلولهای فلوتاسیون
نام لاتین قطعه: Impeller
شماره فنی: 86148022005
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050001969
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Holding Tanks (Agitator System)
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Hub Dia. 100
شماره فنی: 86152000100
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009801
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Holding Tanks (Agitator System)
نام فارسی قطعه: پروانه همزن تانک قطر 100
نام لاتین قطعه: Prop Blade For Hub Ø100
شماره فنی: 88152010320
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050001576
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Drum Filter Tf-3654
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Drum Assembly (Tf-3654)
شماره فنی: 89149120000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009335
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Drum Filter Tf-3654
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Valve Housing
شماره فنی: 89149120138
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050003965
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Drum Filter (Line 4)
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Pinion Valve Side
شماره فنی: 89149410001
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005219
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Dorr-Oliver Eimco
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Drum Filter (Line 4)
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Bridge Plate Right Side
شماره فنی: 89149431100
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005221
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Dorr-Oliver Eimco
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Drum Filter (Line 4)
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Eccentric Ass. For Agitator D.F. Line 4
شماره فنی: 86149450210
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005215
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Dorr-Oliver Eimco
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump Nash 904
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Impeller Ass. For Vacuum Pump
شماره فنی: 87149541000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050004651
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump Nash 904
نام فارسی قطعه: پروانه جهت پمپ خلا
نام لاتین قطعه: Impeller For Vacuum Pump
شماره فنی: 87149541001
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008999
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump Nash 904
نام فارسی قطعه: محور جهت پمپ خلا
نام لاتین قطعه: Shaft Single For Vacuum Pump
شماره فنی: 87149541002
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009296
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump 2Be3600 Nash
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Stuffing Box Gland For Vacuum Pump (2Be3-60)
شماره فنی: 87149541501
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005205
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump 2Be3600 Nash
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Part Plate D Side For Vacuum Pump (2Be3-60)
شماره فنی: 87149543001
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 099002659
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump 2Be3600 Nash
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Bearing Cap Outer For Vacuum Pump (2Be3-60)
شماره فنی: 87149543005
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: NEW
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Vacuum Pump 2Be3600 Nash
نام فارسی قطعه: پوسته پمپ خلا
نام لاتین قطعه: Casing For Vacuum Pump (2Be3-60)
شماره فنی: 87149543501
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 099002660
کشور سازنده اصلی: Brazil
شرکت سازنده اصلی: Nash
نام تجهیز مادر: Thickener Ltk-500
نام فارسی قطعه: مخزن بالایی تیکنر
نام لاتین قطعه: Tank Upper Part For Thickner Ltk-500
شماره فنی: 88151201100
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050005396
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Tanks & Pump Boxes
نام فارسی قطعه: مخزن پمپاژ 12 متر مکعبی
نام لاتین قطعه: Pump Box 12M3
شماره فنی: 88152130000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 05009908
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Minerals (Sala) Ab
نام تجهیز مادر: Hydrocyclone D20B
نام فارسی قطعه: مخزن توزیع کننده هیدروسیکلون
نام لاتین قطعه: Feed Distributer
شماره فنی: 83154060040
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 099002765
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Krebs (Flsmidth Wiesbaden Gmbh)
نام تجهیز مادر: Hydrocyclone D10Bb-12-168
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Feed Distributer
شماره فنی: 89154023010
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 099002762
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Krebs (Flsmidth Wiesbaden Gmbh)
نام تجهیز مادر: Hydrocyclone D15Lb-368
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Inlet Head (Type:D15-Lb)
شماره فنی: 83154030002
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009416
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Krebs (Flsmidth Wiesbaden Gmbh)
نام تجهیز مادر: Hydrocyclone D15Lb-368
نام فارسی قطعه: مخزن پا ریز هیدروسیکلون
نام لاتین قطعه: Underflow Launder (Rubber Lined) (Type:D15-Lb)
شماره فنی: 86154030090
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050010927
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Krebs (Flsmidth Wiesbaden Gmbh)
نام تجهیز مادر: Belt Cleaner
نام فارسی قطعه: تیغه تمیز کننده نوار نقاله
نام لاتین قطعه: Polyurethane Blade
شماره فنی: 88590300110
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050011037
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Schulte Strathaus
نام تجهیز مادر: Gear Box Kda 500P
نام فارسی قطعه: شفت مجوف گیربکس
نام لاتین قطعه: Hollow Shaft
شماره فنی: 86174060010
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008521
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Flender
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Stockyard (Scraper Chain)
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Bearing Casing(220×600×880)
شماره فنی: 87174010017
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050009130
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Schade
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Stockyard
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Scraper Chain (Assemble)
شماره فنی: 88174010100
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050004892
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Schade
نام تجهیز مادر: Fe. Concentrate Stockyard
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Chain Returning Disk
شماره فنی: 86174020010
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050000912
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Schade
نام تجهیز مادر: Train Loading Station
نام فارسی قطعه: مخزن توزین کننده سیستم بارگیری قطار
نام لاتین قطعه: Weigh Bin
شماره فنی: 89193110000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050002286
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Schade
نام تجهیز مادر: Belt Conveyors Drive System
نام فارسی قطعه: درام پولی محرکه نوار نقاله
نام لاتین قطعه: Drive Pulley 800×1600-125
شماره فنی: 88531310000
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050010772
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Ferrostaal Ag
نام تجهیز مادر: Ball Mill For Magnetite Regrinding
نام فارسی قطعه: کوپلینگ سیستم محرکه آسیاب
نام لاتین قطعه: Rupex Coupling Rws(1000)
شماره فنی: 88143027020
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 050008981
کشور سازنده اصلی: Germany
شرکت سازنده اصلی: Flender
نام تجهیز مادر: Heavy Duty Screen
نام فارسی قطعه: سرند لرزشی
نام لاتین قطعه: Heavy Duty Screen
شماره فنی: -
مشخصه فنی: Capacity: 664 t/h, K80<400mic
کد قطعه در انبار: New
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Mineral
نام تجهیز مادر: Drum Filter
نام فارسی قطعه: درام فیلتر
نام لاتین قطعه: Drum Filter
شماره فنی: -
مشخصه فنی: Lenght: 6650mm, diagonal:3600mm, Drum Lenght:5400mm
کد قطعه در انبار: New
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Mineral
نام تجهیز مادر: Gyratory Main Shaft For Crushers
نام فارسی قطعه: محور سنگ شکن
نام لاتین قطعه: Crusher Main Shaft 54-74
شماره فنی: -
مشخصه فنی: W:26700Kg, CK 45 Modified, Lenght:5448mm, Diagonal:1442mm
کد قطعه در انبار: New
کشور سازنده اصلی: Sweden
شرکت سازنده اصلی: Metso Mineral
نام تجهیز مادر: Sag-Mill, Ball-Mill
نام فارسی قطعه: چرخ دنده های آسیابهای خردایش مواد
نام لاتین قطعه: Ring
شماره فنی: -
مشخصه فنی: Diagonal:11m,8m
کد قطعه در انبار: New
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی: Ferry Captain
نام تجهیز مادر: Drum
نام فارسی قطعه: درام پولی
نام لاتین قطعه: Drum
شماره فنی: -
مشخصه فنی: VCN-200
کد قطعه در انبار: New
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Vacuum Tank
نام فارسی قطعه: تانک خلاء
نام لاتین قطعه: Vacuum Tank
شماره فنی: -
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: New
کشور سازنده اصلی:
شرکت سازنده اصلی:
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: رولر چرخ اپرون فیدر
نام لاتین قطعه: Roller For Carrying Roller
شماره فنی: DL288
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130008
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: شافت چرخ اپرون فیدر
نام لاتین قطعه: Shaft For Carrying Roller
شماره فنی: DL289
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130007
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: کاور عقبی چرخ اپرون فیدر
نام لاتین قطعه: End Cover For Carrying Roller
شماره فنی: DL290
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130009
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: کاور جلوی چرخ اپرون فیدر
نام لاتین قطعه: Front Cover For Carrying Roller
شماره فنی: DL291
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130010
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: مهره قفلی شماره 1
نام لاتین قطعه: Lock Nut 1 For Carrying Roller
شماره فنی: DL294
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130013
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: مهره قفلی شماره 2
نام لاتین قطعه: Lock Nut 2 For Carrying Roller
شماره فنی: DL296
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130011
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: واشر چرخ اپرون فیدر
نام لاتین قطعه: Washer For Carrying Roller
شماره فنی: DL293
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130014
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: بوش فنری 1
نام لاتین قطعه: Elastic Bushing 1
شماره فنی: DL292
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130016
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: بوش فنری 2
نام لاتین قطعه: Elastic Bushing 2
شماره فنی: DL220
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130017
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: بوش خود روغنکار
نام لاتین قطعه: Self Oiling Bush
شماره فنی: DL62
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130002
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: زنجیر اسکراپر
نام لاتین قطعه: Solid Pin Chain M160 - P=125
شماره فنی: DL485
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130018
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: لینک 1
نام لاتین قطعه: Link 1
شماره فنی: DL219
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130003
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: لینک 2
نام لاتین قطعه: Link 2
شماره فنی: DL1152
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130033
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: ورق موقعیت 23 - راست
نام لاتین قطعه: Plate 12×347×490 (RH) - Pos. 23
شماره فنی: DL1496
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 41009010075
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: ورق موقعیت 23 - چپ
نام لاتین قطعه: Plate 12×347×490 (LH) - Pos. 23
شماره فنی: DL1497
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 41009010075
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: ورق موقعیت 24 - راست
نام لاتین قطعه: Plate 12×574×490 (RH) - Pos. 24
شماره فنی: DL1498
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 41009010075
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: ورق موقعیت 24 - چپ
نام لاتین قطعه: Plate 12×574×490 (LH) - Pos. 24
شماره فنی: DL1499
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 41009010075
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: ورق موقعیت 25
نام لاتین قطعه: Plate 12×490×495 - Pos. 25
شماره فنی: DL1500
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 41009010075
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: ورق موقعیت 26
نام لاتین قطعه: Plate 12×590×490 - Pos. 26
شماره فنی: DL1501
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 41009010075
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: رینگ گردگیر
نام لاتین قطعه: Nilos Ring
شماره فنی: DL295
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130012
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: لینک زنجیر
نام لاتین قطعه: Connecting Rod
شماره فنی: DL221
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130005
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Apron Feeder
نام فارسی قطعه: قاب زنجیر
نام لاتین قطعه: Pan
شماره فنی: DL325
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001130001
کشور سازنده اصلی: Spain
شرکت سازنده اصلی: TAIM
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Side Stripper Casting (L.H)
شماره فنی: DL63
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290042
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Side Stripper Casting (R.H)
شماره فنی: DL61
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290043
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Stripper Guide Casting (L.H)
شماره فنی: DL137
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290044
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Stripper Guide Casting (R.H)
شماره فنی: DL135
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290045
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Cover For Cleaner Unit
شماره فنی: DL591
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290117
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Labyrinth Cap 1 For Cleaner Unit
شماره فنی: DL593
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290118
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Labyrinth Cap 2 For Cleaner Unit
شماره فنی: DL594
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290119
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Grate Plate
شماره فنی: DL152
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290001
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Chain Casting
شماره فنی: DL178
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290007
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: Bushing
شماره فنی: DL142
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290046
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SIDE PLATE (BOTTEM R.H.)
شماره فنی: DL157
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290075
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SIDE PLATE (BOTTEM L.H.)
شماره فنی: DL160
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290120
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SIDE PLATE (TOP R.H.)
شماره فنی: DL161
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290053
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SIDE PLATE (TOP L.H.)
شماره فنی: DL162
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290055
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: STRIPPER CASTING (R.H.)
شماره فنی: DL492
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290062
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: STRIPPER CASTING (L.H.)
شماره فنی: DL94
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290064
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: STRIPPER CASTING (CENTER)
شماره فنی: DL524
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290063
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: DISCHARGE CHUTE TIP CASTING
شماره فنی: DL202
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290056
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: DISCHARGE CHUTE TIP CASTING (R.H.)
شماره فنی: DL177
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290057
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: DAMPER EDGE PROTECTOR
شماره فنی: DL195
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290041
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL CASTING (P.H. NO. 1 L.H.)
شماره فنی: DL196
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290033
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL CASTING (P.H. NO. 1 R.H.)
شماره فنی: DL197
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290034
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL CASTING (P.H. NO. 2 L.H.)
شماره فنی: DL198
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290035
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL CASTING (P.H. NO. 2 R.H.)
شماره فنی: DL199
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290036
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL CASTING (P.H. NO. 3 L.H.)
شماره فنی: DL200
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290037
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL CASTING (P.H. NO. 3 R.H.)
شماره فنی: DL201
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290038
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL BAR (GENERAL)
شماره فنی: DL193
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290039
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL BAR (FEED END)
شماره فنی: DL553
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290040
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: WASHER
شماره فنی: DL165
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290017
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: THRU ROD
شماره فنی: DL139
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290059
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PIPE SPACER 1
شماره فنی: DL1
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290060
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PIPE SPACER 2
شماره فنی: DL2
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290061
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: THRU ROD CLIP
شماره فنی: DL166
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290018
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: THRU ROD WASHER
شماره فنی: DL175
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290019
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: WEARING PLATE (R.H.)
شماره فنی: DL163
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290048
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: WEARING PLATE (L.H.)
شماره فنی: DL164
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290049
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: STOPPER M24 (WITH NUT)
شماره فنی: DL446
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290050
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: DBL. RND. PARALLEL KEY
شماره فنی: DL47
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290071
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SPROCKET
شماره فنی: DL576
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290123
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SPROCKET 1
شماره فنی: DL577
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290124
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SPROCKET 2
شماره فنی: DL617
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290125
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: UPPER SEAL PLATE (FEED END L.H.)
شماره فنی: DL526
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290097
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: UPPER SEAL PLATE (FEED END R.H.)
شماره فنی: DL527
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290098
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: UPPER SEAL PLATE (FEED SIDE)
شماره فنی: DL528
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290099
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SEAL BAR SUPPORT
شماره فنی: DL212
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290054
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PRESSURE PLATE (OIL SUPPLY L.H.)
شماره فنی: DL549
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290025
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PRESSURE PLATE (OIL SUPPLY R.H.)
شماره فنی: DL550
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290026
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PRESSURE PLATE (GENERAL L.H.)
شماره فنی: DL551
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290027
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PRESSURE PLATE (GENERAL R.H.)
شماره فنی: DL552
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290028
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PRESSURE PLATE (DISCHAGE END L.H.)
شماره فنی: DL554
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290029
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: PRESSURE PLATE (DISCHAGE END R.H.)
شماره فنی: DL555
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290030
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SUPPORT ROLLER SHAFT (D.D.D.)
شماره فنی: DL518
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290137
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه:
نام لاتین قطعه: SUPPORT ROLLER SHAFT (T.P.H. & P.H.)
شماره فنی: DL378
مشخصه فنی: -
کد قطعه در انبار: 44001290020
کشور سازنده اصلی: Japan
شرکت سازنده اصلی: KOBE
نام تجهیز مادر: Travelling Grate
نام فارسی قطعه: